in Tin tức

Một đi bộ qua Andean Footprint teen du ky

Đó là lần đầu tiên đường http://teenduky.net/ dài đường mòn Argentina. Nó bao gồm khoảng 540 km qua ba tỉnh và thông qua năm công viên quốc gia, dự trữ và các công tố viên tỉnh và vùng lãnh thổ riêng. Nó tương ứng với dự trữ sinh quyển Andean Patagonia. Đi bộ là một…

Continue Reading